ความสำคัญของการสื่อสาร ONLINE

ผู้สอน
สมหยง พนันเชิง
Co-Founder of Digisaws Holistic Digital Marketing

คำอธิบายหลักสูตร

การสื่อสารคือหัวใจสำคัญของการทำงาน ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์กรส่วนใหญ่เกิดจาการสื่อสารที่บกพร่อง ดังนั้น หากเราต้องการให้มีการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ต้องฝึกทักษะการสื่อสารเป็นสำคัญ

หลักสูตรนีเ้ราเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการสื่อสารที่ครบวงจร นั่นคือ การพูด การฟัง การตัง้ คำถาม การสังเกตุ  และการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งผลถึงการตัดสินใจ เราจึงได้ออกแบบกิจกรรมทุกขัน้ ตอนให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้

อย่างจริงจัง และสามารถนำไปใช้จริงทันทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันทัง้องค์กร

ข้อมูลหลักสูตร
3 บทเรียน
มีใบรับรองหลังผ่านหลักสูตร
2 เอกสารการเรียน