ความสำคัญของการสื่อสาร ONLINE 2

ผู้สอน
กฤษณา อรเนตรวงษ์
Co-Founder of Digisaws Holistic Digital Marketing

คำอธิบายหลักสูตร

การสื่อสารคือหัวใจสำคัญของการทำงาน ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์กรส่วนใหญ่เกิดจาการสื่อสารที่บกพร่อง ดังนั้น หากเราต้องการให้มีการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ต้องฝึกทักษะการสื่อสารเป็นสำคัญ

หลักสูตรนีเ้ราเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการสื่อสารที่ครบวงจร นั่นคือ การพูด การฟัง การตัง้ คำถาม การสังเกตุ และการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งผลถึงการตัดสินใจ เราจึงได้ออกแบบกิจกรรมทุกขัน้ ตอนให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้

อย่างจริงจัง และสามารถนำไปใช้จริงทันทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันทัง้องค์กร 2

ข้อมูลหลักสูตร
0 บทเรียน
มีใบรับรองหลังผ่านหลักสูตร
1 เอกสารการเรียน